Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Międzyszkolny konkurs techniczno-informatyczny „Statek moich marzeń”

 

 st0

Regulamin:

Organizator:

Szkolne Koło Edukacji Morskiej ,,Mały Gryfuś” przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie

WSPÓŁORGANIZATOR:

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,

Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie

Miejsce konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina, przy ul. Budzysza Wosia 8/9  w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie tematyka morską.
 • Kształtowanie estetyki, uwrażliwienie na piękno różnych obiektów pływających.
 • Rozwijanie wyobraźni ogólnej i przestrzennej.
 • Doskonalenie aktywności twórczej i umiejętności plastycznych dzieci.
 • Kształcenie zdolności manualnych.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się dostępnymi programami komputerowymi.
 • Propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej.
 • Integracja przedmiotowa, łączenie treści z różnych dziedzin nauki.

Kategorie wiekowe:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – VII szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeprowadzony jest
w kategoriach wiekowych:

 • praca plastyczna dla klas 0 – III,
 • forma przestrzenna dla klas IV – VII,
 • praca komputerowa w dowolnym programie dla klas 0 - VII.

Zasady wykonania pracy:

 • Praca wykonana indywidualnie.
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 • Format prac A3, A4.
 • Technika wykonania pracy plastycznej i przestrzennej - dowolna.


Kryteria oceny:

 • Pomysłowość – użycie niekonwencjonalnych materiałów.
 • Ciekawa treść pracy.
 • Estetyka pracy.
 • Zgodność pracy z tematem.

        Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Na każdym poziomie wyłonione zostanie miejsce I, II, III oraz wyróżnienia. Uszkodzone lub pogniecione w czasie transportu prace nie będą oceniane.


Terminy:

 • Prace należy dostarczyćdo organizatora  (opiekunów Szkolnego Koła Edukacji Morskiej),sekretariatu szkołylub przesłać pocztąw nieprzekraczalnymterminie do 16 lutego 2018r.
  • Adres organizatora:

Szkoła Podstawowa  nr 53 im. Fryderyka Chopina

ul.Budzysza Wosia 8/9

71-273Szczecin

 • Termin składania prac od 08 stycznia do 16 lutego 2018r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste zakończenie  luty 2018r.

Pozostałe warunki:

 • Ilość nadesłanych prac:

- Praca plastyczna oraz graficzna – do 5  z placówki w każdej kategorii wiekowej.

- Forma przestrzenna – bez ograniczeń.

 • Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (załącznik 1).
 • Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszeniową  (załącznik 2).
 • Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem prac z Konkursu;
 • Wszystkie zgłoszone  prace staja się własnością organizatora;
 • Organizator nie powiadamia wszystkich uczestników o wynikach konkursu. Tylko laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione drogą na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Nagrody:

Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy,  a ich nauczyciele podziękowania.

Pobierz: Załącznik 1 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.

Organizatorzy:

Emilia Piskorowska

Jadwiga Piłatowska